มากกว่า>>คำแนะนำโพสต์บล็อก Essence
มากกว่า>>ผู้เชี่ยวชาญยอดนิยม

อาบิส

สนาม: ปรึกษาแพทย์

บทนำ:ถ้าโชคดีได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ประชาชนมองเห็นแนวทางชัดเจนว่าในอนาคตต้องมีการนำเทคโนโลยีมาใช้และผสมผสานประสบการณ์ ความรู้ของนักวิชาการ การนำคนรุ่นใหม่มาเพื่อร่วมกันผลักดันประเทศทำให้การเมืองเข้าสู่การเมืองยุคใหม่ เราก็อาจได้ สสเข้าไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งทั้งหมดเป็นเรื่องที่ประชาชนจะตัดสิน ที่ยังเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนต่อจากนี้ ...

Taizu Shihu

สนาม: Fengxun

บทนำ:ในหลวง ร10 ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร9 13 ตุลาคม พศ 2561 เวลา 21:48 น

สล็อต ทดลอง เล่น xo1️⃣M98
x3d | <动态当天时间> | อ่าน(117) | แสดงความคิดเห็น(698)
ในหลวง ร10 ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร9 13 ตุลาคม พศ 2561 เวลา 21:48 น 【อ่านข้อความเต็ม】
f0d | <动态当天时间> | อ่าน(30) | แสดงความคิดเห็น(163)
จุดนี้ชัดเจนเลย เพราะว่าที่หัวหน้าพรรคและว่าที่เลขาธิการพรรคได้วางหลักไว้ว่า เมื่อเข้ามาทำงานการเมืองทุกคนต้องแสดงความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่ ทุกคนต้องมีส่วนในการทำให้พรรคเกิดขึ้นให้ได้ ส่วนใครจะขึ้นมาเป็นตัวแทนพรรคในบทบาทต่างๆ เช่น การบริหารด้านต่างๆ สุดท้าย ผลงานจะบอกออกมาเอง ไม่ต้องมานั่งต่อรอง มานั่งขอตำแหน่ง เพราะหากเก่งจริงในพรรคมีที่ให้ทำงาน มีบทบาทให้แสดง ผลงานจะเป็นสิ่งที่บอกและตัดสิน 【อ่านข้อความเต็ม】
ppb | <动态当天时间> | อ่าน(9) | แสดงความคิดเห็น(487)
ขยับเลื่อนเลือกตั้ง อะไรก็เกิดขึ้นได้【อ่านข้อความเต็ม】
zl9 | <动态当天时间> | อ่าน(28) | แสดงความคิดเห็น(835)
ในหลวง ร10 ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร9 13 ตุลาคม พศ 2561 เวลา 21:48 น 【อ่านข้อความเต็ม】
ptj | <动态当天时间> | อ่าน(527) | แสดงความคิดเห็น(353)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พศ2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้แล้ว เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พศ2560 โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้เป็นยุทธศาสตร์ชาติต่อไป บัดนี้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้ดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบกับในคราวประชุมสภานิติบัญ ญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมได้ลงมติให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ดังมีสาระสาคัญตามที่แนบท้ายนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พศ2561-2580) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พุทธศักราช 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ สำหรับยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกนี้ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีเป้าหมายต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในช่วงเวลาดังกล่าวยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐ โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ยุทธศาสตร์หลักๆ เล่นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับการรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงให้ประเทศมีความสงบเรียบร้อยและสันติสุข ในขณะเดียวกันก็จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง ปัญหาความไม่สงบในบางพื้นที่ รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาใหม่ การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เพื่อให้การบริหารจัดการบ้านเมืองและการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่สอดคล้องกับบริบทของไทย เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งได้ผู้นำและนักการเมืองที่เป็นคนดี คนเก่ง มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมสูง และกล้าตัดสินใจ โดยปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในบริบทของไทย ส่งเสริมให้นักการเมืองมีคุณภาพ เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ เห็นประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและของพรรคพวกเพื่อนพ้อง เสริมสร้างพรรคการเมืองและสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีนโยบาย แนวคิด และการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลสากล ไปจนถึงพัฒนาปรับปรุงระบบการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพ สามารถจัดการเลือกตั้งได้อย่างสุจริตและเที่ยงธรรม มีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและสร้างความสามัคคีปรองดองจนสามารถคัดกรองคนดี คนเก่ง มีความรู้ความสามารถ และกล้าตัดสินใจ เข้ามาบริหารประเทศให้มุ่งไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และสอดคล้องเหมาะสมกับสังคมไทยรับผิดชอบต่อสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพ พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลักภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ การอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม รวมทั้งต้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐที่สามารถจูงใจและดึงดูดให้คนดีคนเก่งเข้ามาร่วมพลังการทำงานที่มีความมุ่งมั่นและมีแรงบันดาลใจในการที่จะร่วมกันพลิกโฉมประเทศไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ปลอดการทุจริต มีเป้าหมายให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่างๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลแจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่นๆ โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ ประชาชนและภาคีต่างๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน จัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งส่งเสริมและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแสการทุจริต โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ พร้อมทั้ง มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพ มีความเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ จัดการกับผู้กระทำความผิดทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกระดับอย่างตรงไปตรงมา เป็นธรรม และตรวจสอบได้ พร้อมทั้งให้การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมปราศจากการแทรกแซงของนักการเมืองและผู้มีอิทธิพล ตลอดจนวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ต้องกำหนดให้มีการลงโทษผู้กระทำผิดกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็ว เป็นต้น【อ่านข้อความเต็ม】
d9v | 2021-09-18 | อ่าน(812) | แสดงความคิดเห็น(840)
14 ตค2561 - ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ถือแถน ประสพโชค ซึ่งเป็นบุคคลที่ติดตามการทำงานของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) อย่างใกล้ชิดได้โพสต์ถึงเรื่องแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีว่า กรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่ถูกแต่งตั้งแล้วและจะอยู่ในตำแหน่ง 5 ปีไปจนถึงปี 2565 ตอนนี้มีอยู่ 12 คนจากทั้งหมด 17 คน มีอีก 5 คนที่ยังไม่แต่งตั้งเข้าไป แต่คาดว่าจะแต่งตั้งก่อนจะมีการเลือกตั้ง【อ่านข้อความเต็ม】
xjr | 2021-09-18 | อ่าน(793) | แสดงความคิดเห็น(31)
2จุดตาย โอ๊ค พันคดีกรุงไทย เช็ค10ล้านใช้เวลา3เดือนถึงจำได้ 14 ตุลาคม พศ 2561 เวลา 08:00 น 【อ่านข้อความเต็ม】
0zh | 2021-09-18 | อ่าน(2) | แสดงความคิดเห็น(198)
พรรคเพื่อชาติ จัดประชุมใหญ่แก้ข้อบังคับ-เปลี่ยนโลโก้ เสื้อแดง ตบเท้าให้กำลังใจ 14 ตุลาคม พศ 2561 เวลา 11:56 น 【อ่านข้อความเต็ม】
dd0 | 2021-09-18 | อ่าน(632) | แสดงความคิดเห็น(117)
เห็นว่า หากเป็นเงินร่วมลงทุนทำธุรกิจตามที่อ้าง ก็น่าจะชี้แจงไปตั้งแต่ครั้งแรก และนายพานทองแท้เป็นผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจ ข้ออ้างร่วมลงทุนเพียง 10ล้านบาท ไม่น่าเชื่อถือ คำชี้แจงขัดต่อเหตุผล ไม่มีน้ำหนักให้รับฟัง 【อ่านข้อความเต็ม】
pfl | 2021-09-17 | อ่าน(517) | แสดงความคิดเห็น(3)
นายพุทธิพงษ์ กล่าวอีกว่า และสถาบันดังกล่าวไม่ได้มีเฉพาะเรื่องการเมือง แต่จะมีการนำเสนอในมิติอื่น รวมทั้งมีการรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน และคนที่จะเข้ามาอบรบกับสถาบันจะมีความรู้ในหลายเรื่อง ไม่ใช่การเมืองอย่างเดียว ทั้งนี้สถาบันดังกล่าวจะมีไปตลอด และในอนาคตอาจเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานของพรรคต่อไป ไม่ได้ตั้งขึ้นมาเฉพาะช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง และขณะนี้ก็มีคนรุ่นใหม่ที่มีเจตนาชัดเจนที่จะมาทำงานร่วมกับพรรคพปชรประมาณ100 คน และจะทยอยเข้ามาอีกเรื่อยๆ【อ่านข้อความเต็ม】
r0t | 2021-09-17 | อ่าน(136) | แสดงความคิดเห็น(256)
อาซาร์ยก มูฯ เป็นบอสเก่าที่อยากร่วมงานด้วยอีกครั้ง 14 ตุลาคม พศ 2561 เวลา 00:45 น เอแด็ง อาซาร์ ยอมรับว่าตนรู้สึกผิดกับการที่ โชเซ มูรินโญ่ โดนปลดจากตำแหน่ง ที่ เชลซี โดยเพลย์เมกเกอร์ทีมชาติเบลเยี่ยม เผยว่าเขารู้สึกเสียใจที่ทุกอย่างลงเอยอย่างนั้น และยอมรับว่า ฤดูกาล 2015-16 เป็นฤดูกาลที่เขาทำผลงานได้แย่ที่สุดนับตั้งแต่เล่นฟุตบอลอาชีพมา สตาร์ทีมชาติเบลเยี่ยม ยอมรับว่า ตอนนั้นเขาปล่อยตัวจนฉุหลังได้พักยาวมากเป็นพิเศษในซัมเมอร์นั้น และการเล่นในช่วงนั้นไม่มีความสนุกเลย พร้อมกับเผยว่า เขาเคยส่งข้อความให้ มูรินโญ่ เพื่อกล่าวขอโทษ ตลอดระยะเวลา 12 ปี ผมมีอยู่หนึ่งฤดูกาลที่เล่นแย่มากๆ นั่นคือช่วง 6 เดือนสุดท้ายที่ได้ร่วมงานกับ มูรินโญ่ และส่วนหนึ่งเป็นความผิดของผมเอง หลังจากเราได้แชมป์ เราขอ มูรินโญ่ พักร้อนนานขึ้น ผมกลับมารายงานตัวแบบไม่เหลือสภาพ ภาพของ มูรินโญ่ ที่ว่าเป็นโค้ชที่เอาแต่เน้นเกมรับนั้น ไม่เป็นความจริงเลย เขาเป็นคนที่ชอบให้ทีมบุกและเสี่ยงเหมือน กวาร์ดิโอล่า อย่างฤดูกาลนั้นที่เราได้แชมป์ เรายิงได้เยอะ และชนะเป็นส่วนใหญ่ แต่ฤดูกาลถัดมา ซึ่งเป็นฤดูกาลสุดท้ายที่ผมได้ร่วมงานกับ มูรินโญ่ นั้นมันไม่มีความสนุกเอาเสียเลย เราไม่ชนะ เราเริ่มเบื่อหน่าย เราซ้อมไปวันๆ ทางออกที่ดีที่สุดตอนนั้นคือคงต้องแยกย้ายกันไปหาอะไรใหม่ๆ แต่หากถามผมตอนนี้ว่าโค้ชคนไหนที่ผมอยากจะได้ร่วมงานอีกครั้ง ผมบอกได้เลยว่า มูรินโญ่ 【อ่านข้อความเต็ม】
r0h | 2021-09-17 | อ่าน(786) | แสดงความคิดเห็น(304)
-มีข่าวมาตลอดว่าพลเอกประยุทธ์จะมาเป็นแคนดิเดตนายกฯ ในสังกัดพรรคพลังประชารัฐ?【อ่านข้อความเต็ม】
njn | 2021-09-17 | อ่าน(463) | แสดงความคิดเห็น(952)
อาซาร์ยก มูฯ เป็นบอสเก่าที่อยากร่วมงานด้วยอีกครั้ง 14 ตุลาคม พศ 2561 เวลา 00:45 น เอแด็ง อาซาร์ ยอมรับว่าตนรู้สึกผิดกับการที่ โชเซ มูรินโญ่ โดนปลดจากตำแหน่ง ที่ เชลซี โดยเพลย์เมกเกอร์ทีมชาติเบลเยี่ยม เผยว่าเขารู้สึกเสียใจที่ทุกอย่างลงเอยอย่างนั้น และยอมรับว่า ฤดูกาล 2015-16 เป็นฤดูกาลที่เขาทำผลงานได้แย่ที่สุดนับตั้งแต่เล่นฟุตบอลอาชีพมา สตาร์ทีมชาติเบลเยี่ยม ยอมรับว่า ตอนนั้นเขาปล่อยตัวจนฉุหลังได้พักยาวมากเป็นพิเศษในซัมเมอร์นั้น และการเล่นในช่วงนั้นไม่มีความสนุกเลย พร้อมกับเผยว่า เขาเคยส่งข้อความให้ มูรินโญ่ เพื่อกล่าวขอโทษ ตลอดระยะเวลา 12 ปี ผมมีอยู่หนึ่งฤดูกาลที่เล่นแย่มากๆ นั่นคือช่วง 6 เดือนสุดท้ายที่ได้ร่วมงานกับ มูรินโญ่ และส่วนหนึ่งเป็นความผิดของผมเอง หลังจากเราได้แชมป์ เราขอ มูรินโญ่ พักร้อนนานขึ้น ผมกลับมารายงานตัวแบบไม่เหลือสภาพ ภาพของ มูรินโญ่ ที่ว่าเป็นโค้ชที่เอาแต่เน้นเกมรับนั้น ไม่เป็นความจริงเลย เขาเป็นคนที่ชอบให้ทีมบุกและเสี่ยงเหมือน กวาร์ดิโอล่า อย่างฤดูกาลนั้นที่เราได้แชมป์ เรายิงได้เยอะ และชนะเป็นส่วนใหญ่ แต่ฤดูกาลถัดมา ซึ่งเป็นฤดูกาลสุดท้ายที่ผมได้ร่วมงานกับ มูรินโญ่ นั้นมันไม่มีความสนุกเอาเสียเลย เราไม่ชนะ เราเริ่มเบื่อหน่าย เราซ้อมไปวันๆ ทางออกที่ดีที่สุดตอนนั้นคือคงต้องแยกย้ายกันไปหาอะไรใหม่ๆ แต่หากถามผมตอนนี้ว่าโค้ชคนไหนที่ผมอยากจะได้ร่วมงานอีกครั้ง ผมบอกได้เลยว่า มูรินโญ่ 【อ่านข้อความเต็ม】
0zf | 2021-09-16 | อ่าน(331) | แสดงความคิดเห็น(410)
ประชาชนหวังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประชาชนมากขึ้น 14 ตุลาคม พศ 2561 เวลา 10:05 น 【อ่านข้อความเต็ม】
hx0 | 2021-09-16 | อ่าน(207) | แสดงความคิดเห็น(734)
-มีข่าวมาตลอดว่าพลเอกประยุทธ์จะมาเป็นแคนดิเดตนายกฯ ในสังกัดพรรคพลังประชารัฐ?【อ่านข้อความเต็ม】
5 หน้า

ลิงค์ที่เป็นมิตรเวลาปัจจุบัน:2021-09-19

slotxo service 1️⃣2021| 555 สล็อต1️⃣LOOK618| 29 รับ 100 joker1️⃣M98| pg slot ฝาก 50 รับ 150 1️⃣2021| สล็อต ฟรี โจ๊ก เกอร์ 1️⃣2021| ฝาก 50 ฟรี 2001️⃣M98| ทาง เข้า sa gaming 1681️⃣LOOK618| รับ เครดิต ฟรี slotxo 1️⃣2021| สล็อต ออนไลน์ ฟรี เครดิต ฝาก ขั้น ต่ำ 100 1️⃣2021| xovip1️⃣LOOK618| slot saga 888 1️⃣2021| สล็อต สมาชิก ใหม่ 100 1️⃣2021| pg ฝาก ถอน วอ เลท 1️⃣2021| เกม ออนไลน์ แจก เครดิต ฟรี1️⃣LOOK618| บา คา ร่า ออนไลน์ ฝาก ถอน ไม่มี ขั้น ต่ํา 1️⃣2021| xoslot วอ ล เลท1️⃣LOOK618| joker vip8881️⃣LOOK618| ฝาก 9 รับ 100 ล่าสุด วอ ล เลท1️⃣M98| สมัคร 10 รับ 1001️⃣M98| wallet slot ฝาก 101️⃣M98| ฝาก 100 ฟรี 100 joker1️⃣M98| mafia ใหม่ ล่าสุด เครดิต ฟรี 1️⃣2021| royal online v2 เครดิต ฟรี 1️⃣2021| 918 เติม วอ เลต1️⃣M98| รวม สล็อต ทุก ค่าย 1️⃣2021| slot888 ฟรี เครดิต1️⃣LOOK618| joker123 10 รับ 1001️⃣M98| เกม สล็อต ออนไลน์ joker 1️⃣2021| เว็บ เกม ได้ เงิน1️⃣LOOK618| เกม สล็อต ที่ นิยม1️⃣M98| slot เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก ไม่ ต้อง แชร์ 20201️⃣LOOK618| pg ทดลอง เล่น1️⃣M98| ทดลอง เล่น บา คา ร่า ฟรี 100 1️⃣2021| ฝาก 10 รับ 100 วอ เลท joker ล่าสุด1️⃣M98| ทาง เข้า s joker 1️⃣2021| joker th 1231️⃣M98| 22th superslot1️⃣LOOK618| บา คา ร่า ได้ เครดิต ฟรี1️⃣M98| slot xo คืน ยอด เสีย1️⃣LOOK618| บา คา ร่า เซ็กซี่ เกม 66 1️⃣2021| caesar88 casino online1️⃣LOOK618| หลักการ แทง บา คา ร่า1️⃣LOOK618| aw8 เครดิต ฟรี1️⃣LOOK618| ฝาก 10 รับ 100 true walletslot เครดิต ฟรี1️⃣LOOK618| xo joker 1️⃣2021| 123xbetcom 1️⃣2021| โบนัส ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก ก่อน1️⃣M98| สล็อต best881️⃣LOOK618| live22 ฟรี เครดิต ไม่ ต้อง ฝาก 2020 1️⃣2021| ยู ฟ่า สล็อต 1️⃣2021| slotxo 168 เครดิต ฟรี1️⃣M98| pg king999 1️⃣2021| สมัคร แจก เครดิต ฟรี1️⃣LOOK618| แจก เครดิต ฟรี วัน เกิด ไม่ ต้อง ฝาก1️⃣LOOK618| เข้า โจ๊ก เกอร์ 1️⃣2021| เล่น 918kiss ใน เว็บ 1️⃣2021| slot joker เล่น ผ่าน เว็บ1️⃣LOOK618| ดาวน์โหลด slotxo 2021 ios 1️⃣2021| ฝาก 20 รับ 100 ใหม่ ล่าสุด 1️⃣2021| คา สิ โน 19881️⃣M98| เกม สล็อต pg ทดลอง เล่น ฟรี 1️⃣2021| สล็อต ฝาก 10 ได้ 100 1️⃣2021| เครดิต ฟรี 50 ทํา 300 ถอสล็อต mb1️⃣M98| สมัคร สมาชิก mega888 1️⃣2021| joker ฝาก 1 บาท ได้ 100 วอ ล เล็ ต 1️⃣2021| slot007 xo1️⃣LOOK618| เล่น เกม อะไร ได้ เงิน1️⃣M98| เครดิต เกม ฟรี 1️⃣2021| joker123 ฟรี1️⃣M98| เครดิต ฟรี joker slot1️⃣M98| โหลด 918kiss ไม่ ได้1️⃣M98| vip rich881️⃣LOOK618| บัตร เครดิต scb ฟรี ค่าธรรมเนียม ราย ปี ตลอด ชีพ1️⃣LOOK618| โจ๊ก เกอร์ 271️⃣LOOK618| slot ระบบ ออ โต้1️⃣LOOK618| สล็อต ฟรี เครดิต ไม่ ต้อง ฝาก เงิน ไม่ ต้อง แชร์ 1️⃣2021| joker สล็อต ฟรี เครดิต ไม่ ต้อง แชร์1️⃣M98| mafiabet7771️⃣LOOK618| คา สิ โน่ ออนไลน์ 1️⃣2021| ivip9 สมัคร1️⃣LOOK618| เกม สล็อต pg แตก ง่าย 1️⃣2021| ฝาก 20 บาท รับ 100 ล่าสุด 2020 1️⃣2021| slotxo ผ่าน เว็บ1️⃣M98| taipei999 1️⃣2021| 2xl slot 1️⃣2021| taibet88 1️⃣2021| 918kiss ฝาก ท รู วอ เลท 1️⃣2021| slot เค ดิ ต ฟรี ไม่ ต้อง แชร์ 1️⃣2021| jdb ฟรี1️⃣LOOK618| สล็อต ฝาก 50 รับ 1001️⃣LOOK618| แอ พ การ พนัน ได้ เงิน จริงpay69 เครดิต ฟรี1️⃣LOOK618| joker เครดิต ฟรี 20 ไม่ ต้อง ฝาก1️⃣LOOK618| สมัคร สล็อต ได้ เงิน ฟรี 1️⃣2021| slotxo ฝาก 100 รับ 1001️⃣LOOK618|